از جمله مواردی که مرحوم علامه در برخی منبر ها به صورت محدودویا در جمع برخی از دوستان بیان فرموده بودند آتش سوزی مکه بود که قبل از اتفاق افتادن آن بوده است .این حقیر نگارنده یادنامه از افراد متعددی این قضیه را شنیدم که از جمله آنها جناب آقای دست پاک مقیم اصفهان بود که ایشان در برای بنده این گونه نقل نمودند :

 درعیدغدیرسال ۱۳۶۴ که به دیدن مرحوم علامه رفته بودیم من از ایشان سؤال نمودم که حاج آقا یکی از علائم ظهور را برای ما بیان بفرمایید ؟ایشان در جواب فرمودند که سه سال مردم از زیارت مکه و مدینه محروم می شوند و مکه و مدینه به روی حجاج بسته می شود و کسی برای زیارت خانه خدا نمی تواند برود .از ایشان سوال نمودم این موضوع برای چه کسانی اتفاق می افتد؟ ایشان در جواب فرمودند: احتمالا برای ایرانیان است .و برای برخی دیگر دوستان بیان فرموده بودند که آتش سوزی تا نزدیک چادر ایرانیان می‌باشد.