آداب خواننده دعا

القدر و سریع و الاجابه است در منتهای سرعت به نحوی که از سرعت اجابت آن عقول صاحبان اشارت در تحیر است. به قسمی‌که گفته است علی بن محمد راشدی که نخواندم این دعا را مگر آن‌که سرعت اجابت را در آن دیدم. پس چون خواهی با خدای خود مناجات کنی و قصد داری بخوانی این دعا را بر تو باد که با طهارت باشی. با قلب متوجه و در محل خلوت و به آهستگی خواندن نه با صدای بلند. زیرا که رجحان در آهسته خواندن است نه بلند خواندن و در خلوت تفرقه حواس کمتر و مبادا که این دعا را به قصد هلاکت برای کسی بخوانی که اگر چنین کردی مانند کسی است که کشته باشی نفس بی گناهی را یا مانند کسی است که ظلم کرده باشد در حق دیگری و برای قطع رحم هم این دعا را نخوان و برای نفرین در حق عراق هم مخوان زیرا که ابراهیم خلیل نهی کرده است از نفرین در حق عراق. برای کسی بخوان که در شب یا روز به تو ظلم کرده باشد و علاییه در مقام ظلم و جور در حق تو باشد و سعی کن که دارای نفس ملکی و همت بلند باشی و مترقب اجابت باش تا در فصل شتاء ربیع بینی و فهم خود را برای معرفت کارهای پست مصرف مکن.  وقتی خواستی شروع در خواندن دعا کنی اول صلوات بفرست زیرا که روایت شده از حضرت صادق که هر که دعا کند در حالی‌که متذکر پیغمبر(ص) نباشد دعای او بالای سر او در پرواز است تا وقتی‌که یاد پیغمبر کند و صلوات فرستد به ذکر صلوات دعا بالا می‌رود و دیگر آن‌که در خواندن دعا بخور بسیار بسوزاند زیرا که خدا دوست می‌دارد و ملائکه با او.