اثرات دعای سمات

محمد بن راشدي که يکي از راويان دعا است گفته که من در هر حاجتي که اين دعا را خواندم البته روا شد و براي هر شدتي که خواندم به زودي مستجاب گرديد.

مستحب است که نزد غروب آفتاب روزهاي جمعه و شب‌هاي شنبه خوانده شود و هر که اين دعا را در وقتي که متوجه حاجتي گردد يا نزد دشمني يا پادشاه جباري رود بخواند البته حاجتش برآورده شود و ضرر دشمن به او نرسد و کسي که نتواند بخواند بنويسد بر کاغذي و بر بازوي خود ببندد يا در بغل گذارد همان تأثير مي‌کند.