اخبار صادقیه در علائم ظهور

نمی‌باشد این امر- یعنی: ظهور قائم (ع)- تا این‌که باقی نماند صنفی از مردم مگر این‌که حکومت کنند از جهت مردمان، تا نگوید گوینده‌ای که: اگر ما حکومت می‌کردیم، به عدالت رفتار می‌کردیم. پس از آن قیام میکند قائم به راستی و عدالت