اخبار کاظمیه در علائم ظهور

حدیث نهم از اخبار کاظمیه:

مردی از اهل قم می‌خواند مردم را به سوی حق. جمع می‌‌شوند با او گروهی که مانند پاره‌های آهن‌اند در ثبات در دین و محکمی که نمی لغزاند آ‌ن‌ها را باد‌های سخت فتنه و فساد و از جنگ کردن ملول و خسته نمی‌شوند و دوری از جنگ نمی‌کنند و بر خدا توکل می‌کنند و عاقبت به خیری مخصوص پرهیزگاران است.