از اخبار مأثوره از پیغمبر (ص)

از شرط‌های قیامت صغری این است که اهل مسجد، امامت را از خود دفع کننند. پس نیابند مردم امامی را که با او نماز گزارند.