منتظر من می نشینم شه بیاید یا نیاید                                   

Read More »

قره العین شه ملک بقا

Read More »

بردار از این لعل لبان چوب جفا را

Read More »

ای ماه شبان تار زینب

Read More »

چون شه آمد کنار نعش اکبر

Read More »

خود رساند ساقی لب تشنگان به آب

Read More »