رحمانیت

حمانيت عبارت است از ظهور به حقايق اسماء و صفات

Read More »

لفظ رحمن و رحيم‏

بدانكه لفظ رحمن و رحيم مشتق از رحمت است و رحمت خدا عبارت است از خلاص گردانيدن او غير خود را از آفت‌هاى گوناگون و

Read More »