حاشیه صفحه نه

لازم نیست اجابت دعا معجّل شد. پس ممکن است که دعا مستجاب شود و ظهور در اثرش تا زمان طویلی عقب افتد به جهت بعضی مصلحت‌ها چنان‌چه وارد شده است میان قول خدای تعالی در جواب موسی(ع) و هارون قَد اُجیبَت دَعوَتُکُما وَ میان غرق فرعون چهل سال طول کشید. و خواهد آمد که خدای تعالی تاخیر می‌اندازد اجابت دعای مومن را به جهت آن که دوست می‌دارد بشنود صدای او را و غیر این‌ها از وجوه و مصالح.