در ثواب گریستن برای امام حسین(ع)[۴]

کسی که جاری شود اشک چشم او در راه ما به قدر یک قطره برای ریخته شدن خون ما یا غصب شدن حق ما یا هتک شدن حرمت ما و در عرض ما یا یکی از شیعیان ما، جای می‌دهد خدای تعالی او را در بهشت دائماً.