در پیرامون تباکی[۱]

هیچ عملی از اعمال صالحه و هیچ عبادتی از عبادات مشروعه در اجر و ثواب به پای گریستن بر حضرت امام حسین(ع) نیست هرچند در بعضی اخبار تباکی یعنی خود را به گریه داشتن یعنی شبیه به گریه کننده درآوردن را مانند گریستن در ثواب و اجر تصریح نموده‌اند.