در پیرامون تباکی[۲]

هر کسی که بگرید و بگریاند صد نفر را ( در عزا و مصیبت حسین و ما آل محمد) پس بهشت برای او است و کسی که بگرید و بگریاند پنجاه نفر را در مصیبت‌ها و عزای ما، از برای او است بهشت و کسی که بگرید و بگریاند در مصائب و عزای ما، سی نفر را برای او است بهشت و کسی که بگرید و بگریاند در مصائب و  عزای ما بیست نفر را برای او است بهشت و کسی که بگرید و بگریاند در مصائب و عزای ما در نفر را برا او است بهشت و کسی که بگرید و بگریاند در مصائب و عزای ما یک نفر را بهشت برای او است و کسی که تباکی کند یعنی اشک ندارد و خود را به گریه بدارد، برای او است بهشت.