عجائب بدن انسان

قوای خادمه چهاراند: اول قوه جاذبه و آن قوه ای است که غذا را جذب می‌کند. دوم قوه ماسکه و آن قوه‌ای است که غذا را نگاه می‌دارد به اندازه که هاضمه بتواند در آن عمل کند. سوم قوه هاضمه و آن  قوه‌ای است که در غذا تصرف می‌کند تا آن را به اصلاح آورد تا بتواند بدل شود آنچه را که از بدن تحلیل رفته. چهارم قوه دافعه و آن قوه‌ای است که هر جزوی از غذا را که صلاحیت ندارد، آن را از بدن دفع می‌کند.