علائم ظهور

می‌باشد در ماه رمضان آوازی. عرضه کردند یا رسول الله در اول آن یا وسط آن یا آخر آن؟ فرمودند بلکه در نیمه آن ماه زمانیکه شب نیمه شب جمعه باشد. صدایی از آسمان بلند می‌شود که هفتاد هزار نفر از هیبت و سختی آن بیهوش می‌شوند و هفتاد هزار نفر کر می‌شوند. عرضه کردند یا رسول الله پس چه کسی سالم می‌ماند از امت تو؟ فرمود کسی که ملازم خانه‌اش باشد و پناه ببرد به خدا به سجده کردن و صدای خود را به تکبیر بلند کند برای خدا. پس صدای اول صدای جبرئیل است و دوم صدای شیطان است. پس صدا در ماه رمضان باند شود و در ماه شوال صدای اسلحه و گیرودار سخت است و  در ماه ذیقعده قبیل‌ها از یکدیگر تمیز داده شود و در ماه ذیحجه حاجیان غارت زده شوند و در ماه محرم چه محرمی. در اول آن بلا بر امت من روی دهد و در آخر آن فرج است برای امت من. در آن وقت مرکب سواری  پالان کرده که مؤمن بر آن سوار شود و نجات یابد. بهتر است از برای او از قصری که صد هزار دینار طلا قیمت آن باشد.