لفظ و معناى بسم الله

بدانكه اين لفظ مبارك مركّب است از سه كلمه باء و اسم و اللّه كه تدبّر در اين سه كلمه شريفه دريچه‏‌اي است كه از روزنه آن باب معارف حقه بر روى طالبين آن باز مي‌شود تا از روى بصيرت بر پاره‏اى از حقايق عرفانى بقدر استعداد خود واقف شوند.

 از كلمات حضرت امير مؤمنان على عليه السلام است كه فرموده اعقلوا الخير اذا سمعتموه عقل دراية لا عقل رواية فانّ رواة العلم كثير و رعاته قليل يعنى هرگاه سخن خوبى شنيديد براى دانستن آن تعقّل كنيد و به روايت تنها اكتفا نكنيد زيرا كه روايت كنندگان علم بسيارند و رعايت ‏كنندگان فهم آن كم‌اند. و نيز مفاد كلام معصوم عليه السلام است كه يك حديثى را كه بفهمى بهتر است از هزار حديثى كه روايت كنى. و نيز فرموده‏‌اند كه نظر به گفتار گوينده كنيد و نظر نكنيد به گوينده آن و مردان را به سخنانشان بشناسيد نه اين‌كه سخنان را به مردان بشناسد.