معرفی کتاب تفسیر ام الکتاب

محتوای این کتاب در اثبات معجزه بودن قرآن از نظر عقلی و نقلی و تفسیر جز به جز آیات سوره حمد است که تقریبا به سه صورت، این سوره را تفسیر نموده است
 که تفسیری است روایی، عرفانی و لطیف از این سوره که اثبات ولایت ائمه اطهار
 است.

منبع: کتاب شرح شیدایی گل