مرحوم علامه به کسانی که بر سر قبرشان به زیارت می‌روند توجه خاصی دارند. در این باب جاج آقا معادی نقل فرمودند:

من در مغازه مشغول کسب و کار بودم فردی که هیچ سابقه‌ی آشنایی قبلی با او نداشتم، پیش من آمد و از من درخواست کتاب‌هایی از علامه میر جهانی کرد. من بسیار تعجب کردم و از او اصل مطلب را جویا شدم. ایشان گفتند: من کتاب‌های فراوانی داشتم ولی از ایشان کتابی نداشتم و آشنایی هم که کتل آقا را از او بگیرم، پیدا نکردم. برای همین بر سر مزار علامه رفتم و از خودشان درخواست کتاب‌های ایشان را نمودم. شب در عالم خواب، علامه را دیدم و آدرس شما را به من دادند.