کتاب البکاء للحسین

کتاب البکاء للحسین علیه السلام

در ثواب گریستن و عزاداری برحضرت سیدالشهدا علیه السلام و وظایف مداحان و وعاظ

سید محمد حسن میرجهانی طباطبایی (ره)

 این کتاب، دارای یک مقدمه ، چهار پیش در آمد  و در شانزده باب  و به تحریرجناب علامه (ره) می باشد  

باب اول، احادیث و روایات اهل بیت علیه السلام در ثواب گریستن امام حسین ذکر شده است

باب دوم، خواص و فوائد گریستن بر آن حضرت

باب سوم، در پیرامون تباکی وفضیلت شعر خواندن برای آن حضرت

باب چهارم، گریه پیامبران برای آن حضرت

باب پنجم، در بیان احادیث روایت شده در حزن و اندوه آسمان ها و زمین در مصائب  آن حضرت

باب ششم، آنچه روایت شده در خون گریستن آسمان در مصیبت امام حسین علیه السلام

باب هفتم، احادیث وارده شده در گریستن و حزن و اندوه همه اهالی آسمان از زبان ائمه اطهار

باب هشتم، شعر خواندن در مصیبت آن حضرت

باب نهم، در بیان نوحه سرایی و عزاداری جنیان بر آن حضرت

باب دهم و یازدهم ، حزن و اندوه حیوانات و پرندگان بر امام حسین علیه السلام

باب دوازدهم، گریه نباتات بر آن حضرت

باب سیزدهم، گریه جامدات بر امام حسین علیه السلام

باب چهاردهم، گریستن کفار و ملل مختلف در عزای آن حضرت ومرثیه امام شافعی

باب پانزدهم، انتقادات معاندین و جهال برگریستن و کیفیت عزاداری بر امام حسین علیه السلام و جواب آن

باب شانزدهم، شروع عزاداری برآن حضرت بعد از شهادت و مراجعت آل الله به شام

همچنین نظرات برخی ازعلما ومراجع در مورد عزاداری سید الشهدا نقل کرده اند و در پایان کتاب مرحوم علامه میرجهانی (ره) اشعارعاشورایی خود را به قلم تحریر درآورده است.