چون  شه آمد کنار نعش اکبر                          تو گوئی شد به پا آشوب محشر
 به بالینش ز مرکب شد پیاده                             سرش را بر سر زانو نهاده
 به بر بگرفت چون شهزاده را شاه                    شرر افتاد اندر ما سوی الله
 لبش بر لب نهاد و بوسه‌اش داد                  به رویش روی پاک خویش بنهاد
زسوز دل فغان و ناله سر کرد                           دل آشفته را آشفته‌تر کرد
   بگفتا کی فروغ دیدگانم                                     برفتی و زدی آتش به جانم
  ز هم و غم دنیا  وارهیدی                                 عجب رفتی و دل از ما بریدی
  شدی آسوده و تنها منم من                            گرفتار اندر این صحرا منم من
  پس از تو فرق بر خاک این جهان باد              گلستان جهان بی تو خزان باد
   ز داغ تو برون جانم ز تن رفت                    ضیاء و نور از چشمان من رفت